środa, 20 lutego 2019

Tagi:

wtorek, 22 marca 2016, aktualizowano: sobota, 28 maja 2016

Tu jest super - Tu jest bezpiecznie

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. 10 rowerów górskich czeka na zwycięzców:)

REGULAMIN KONKURSU „ TU JEST SUPER – TU JEST BEZPIECZNIE”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu dla dzieci, związanego z książeczką pt. „Tu jest super – tu jest bezpiecznie”.

§2.
Organizatorem konkursów jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Odpowiedzi do konkursu należy przesyłać do 03 kwietnia 2016 r. na adres pocztowy: ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń ( z dopiskiem na kopercie : Konkurs Tu jest super – tu jest bezpiecznie ) lub na adres mailowy: tujestsuper@expressmedia.pl.
§4.
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkół podstawowych, które indywidualnie mogą zgłaszać się do konkursu.

§5.
Konkurs pt. „Tu jest super – tu jest bezpiecznie” polega na przygotowaniu pracy plastycznej dowolną techniką, przysłaniu zdjęcia wraz z opisem miejsca i sytuacji dlaczego właśnie to miejsce wybrałeś lub projektu związanego z jedną z poniższych kategorii:
- bezpiecznie przechodzę przez jezdnię
- jestem bezpieczny w szkole
- jestem bezpieczny w domu
- bezpiecznie korzystam z internetu
- jestem bezpieczny w wodzie
- jestem bezpieczny w lesie
- bezpiecznie jeżdżę na rowerze
- jestem widoczny na drodze
- znam znaki drogowe
- bezpieczny kontakt ze zwierzętami
Zgłoszenie musi zawierać podstawowe dane autora (imię, nazwisko) , dane opiekuna (imię, nazwisko, adres, telefon, mail) oraz oświadczenia opiekuna , że projekt jest autorski i nie nosi znamion plagiatu. Autorzy najlepszych 10 prac otrzymają w nagrodę rowery górskie. W każdej z kategorii zostanie przyznana jedna nagroda.

§6.
Komisja konkursowa wybierze zwycięzców najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2016 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej do 30.04, natomiast po raz drugi Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami do 20.05. Dnia 25.05 odbędzie się wręczenie nagród przed premierą książeczki „Tu jest super – tu jest bezpiecznie” w prasie.

§7.
Ze zwycięzcami konkursów Organizator będzie się kontaktował drogą telefoniczną lub mailową w zależności od danych podanych przez Uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu, który w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia kolejnego po dniu, w którym dowiedział się od Organizatora o wygranej, nie poda niezbędnych danych potrzebnych do otrzymania nagrody, o które prosił Organizator, traci wszelkie prawa do nagrody. W takiej sytuacji Organizator wybiera nowego zwycięzcę. Prawa do nagrody traci również zwycięzca, który nie pojawi się na wręczeniu nagród 25.05.2016. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na pieniężne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora w składzie:
a) Edyta Macieja – Morzuch, dyrektor Departamentu Promocji
b) Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
c) Bogusława Mańkowska , manager klientów kluczowych
b) Elżbieta Franckiewicz, specjalista ds marketingu
c) Emilia Iwanciw , manager produktu
Komisja w tym składzie wybierze najlepsze prace, a tym samym wybierze 10 zwycięzców.

§9.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz wraz z nazwą konkursu, co do którego pojawiły się zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§10.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§11.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§12.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu konkursów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursów zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udziału w konkursach niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
d) prace będące plagiatem.

§13.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.


§14.
Udział w konkursach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§15.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.express.bydgoski.pl, www.nowosci.com.pl.

§16.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursów. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację nadesłanej pracy w książeczce „Tu jest super – tu jest bezpiecznie” oraz związanych z książeczką miejscach jej promocji, imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazet. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Prawidłowość nadsyłania zgłoszeń (prac do konkursów) oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursów.

§17.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (25) »